Цей Договір публічної оферти про надання інформаційних послуг встановлює умови та порядок надання платних послуг на сайті https://samsobiadvokat.com/ (далі – «Сайт»), та є публічною офертою Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Підкова» (надалі по тексту – «Виконавець») для невизначеного кола осіб (юридичної особи, фізичної особи-підприємця або фізичної особи, тощо), які надалі іменуються «Замовник», а кожний окремо – «Сторона», у розумінні ст.ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, для укладення Договору про надання послуг (надалі за текстом  – «Договір») на нижчевикладених умовах:

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування

1.4. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

1.5. Перелік і вартість надання Послуг розміщені на Сайті за посиланням https://samsobiadvokat.com/.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов’язується надати послуги, а Замовник зобов’язується прийняти надані послуги та оплатити їх в порядку та на умовах, визначених на Сайті за посиланням https://samsobiadvokat.com/.

  1. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ОПЛАТИ ЗА ПОСЛУГИ.

3.1. Інформаційні послуги надаються у вигляді готових документів або у формі дистанційного консультування Замовника.

3.2. Документи «Позовна заява про розірвання шлюбу» та «Позовна заява про стягнення аліментів» Замовник отримує після надання відповіді на запитання, які задаються у формі анкетування, а також оплати послуг за фіксованою ціною, зазначеною на сайті, через систему LIQPAY шляхом перерахування на рахунок Замовника. Оплата здійснюється онлайн. Замовник несе відповідальність за достовірність наданих ним анкетних та інших даних, необхідних для складання документів. Готовий документ автоматично надсилається замовнику на його електронну пошту, а також відображається на сайті https://samsobiadvokat.com/ після проведення оплати. Разом із готовим документом Замовник отримує письмову інструкцію із детальним поясненням подальших дій.

3.3. Інші документи та онлайн-консультацію Замовник отримує в наступному порядку. Замовник надає виконавцю інформацію та документи, необхідні для виконання замовлення. Замовник вивчає подану інформацію і узгоджує із Замовником вартість послуг, що будуть надаватися. Вартість послуг Виконавець повідомляє безпосередньо Замовнику. Після узгодження ціни послуг Замовник проводить повну оплату, а виконавець виконує замовлення у визначений строк.

3.3. Акцептом даного Договору визнається повна оплата Замовником вартості готового документу або консультації та означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.

3.4. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, справжня оферта вважається акцептована, а договір укладеним.

3.5. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Замовника від Договору неприпустимий.

3.6. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем документу, що було замовлено, або надання онлайн-консультації.

3.7. Замовник має право повернути гроші у разі якщо, документ, що було замовлено, містить помилки, що неможливо усунути. В інших випадках оплата поверненню не підлягає.

3.8. Виконавець не дає 100% гарантії за прийняття на користь Замовника судових рішень, по яких виконувалося замовлення.

  1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник зобов’язаний:

4.1.1. Своєчасно здійснювати оплату за отриману послугу.

4.1.2. Самостійно нести ризик можливих несприятливих для нього наслідків використання чи невикористання отриманої послуги.

4.2. Виконавець зобов’язаний:

4.2.1. Надавати послуги відповідно до умов цього Договору.

4.2.2. Надавати консультації з питань, що виникають у Замовника у зв’язку з наданням йому послуг (за бажанням Замовника).

  1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Будь-які спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Договору, або у зв’язку з його виконанням Сторони вирішують шляхом проведення переговорів або в судовому порядку.

  1. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

6.1. Укладаючи цей Договір, Замовник дає згоду на використання і обробку своїх персональних даних. Згода надається щодо персональних даних на здійснення будь-яких дій, допустимих відповідно до законодавства і які необхідні для виконання цього Договору.

6.2. Сторони дійшли згоди, що будь-яка інформація, яка стала відома іншій Стороні внаслідок виконання умов цього Договору, яка згідно законодавства України відноситься до конфіденційною та(або) комерційної таємниці не може розголошуватись ніяким чином без письмової згоди іншої Сторони. Дана умова діє як під час строку дії Договору так і протягом необмеженого часу після завершення строку дії Договору.

  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору. Зазначені зміни не можуть впливати на вартість та обмежувати якість та обсяг Послуг, що надаються протягом оплаченого терміну надання Послуг.

7.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із його виконанням, у тому числі із дійсністю, укладенням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у Договорі даних та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

7.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.

7.5. З усіх питань, неврегульованим в цьому тексті Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

  1. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

8.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПІДКОВА» ( ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПІДКОВА»), Код ЄДРПОУ: 40500492; Адреса: 78200, Івано-Франківська обл., місто Коломия, вулиця Родини Крушельницьких, будинок 6А.